Home OMSHELL HTML source code OMSHELL/omshell001.bas OMSHELL/omshell001.exe

Omhoog

Email me

OMSHELL HTML source code

%MAX_PATH = 260 ' max. length of full pathname
DECLARE FUNCTION GetModuleFileName LIB "KERNEL32.DLL" ALIAS "GetModuleFileNameA" (BYVAL hModule AS DWORD, lpFileName AS ASCIIZ, BYVAL nSize AS DWORD) AS DWORD
DECLARE FUNCTION GetModuleHandle LIB "KERNEL32.DLL" ALIAS "GetModuleHandleA" (lpModuleName AS ASCIIZ) AS DWORD

FUNCTION ModuleNaam() AS STRING
LOCAL Succes AS LONG
DIM TmpAsciiz AS ASCIIZ * %MAX_PATH

Succes= GetModuleFileName(GetModuleHandle(BYVAL 0&), TmpAsciiz, SIZEOF(TmpAsciiz))
IF Succes<>0 THEN
FUNCTION=TmpAsciiz
ELSE
FUNCTION="Naam kon niet worden bepaald"
END IF
END FUNCTION
FUNCTION PBMAIN AS LONG
LOCAL app AS STRING
LOCAL Resultaat AS LONG
LOCAL MarkerFile AS STRING

'haal de applicatie aanduiding van de command-line op
app = COMMAND$

MarkerFile = Modulenaam+".startingapp"

'plaats een markerfile in dezelfde directory als dit programma (omshell), met extra extensie
ERRCLEAR
OPEN MarkerFile FOR OUTPUT AS #1
IF ERR<>0 THEN PRINT "Fout bij aanmaken MarkerFile bestand":BEEP: WAITKEY$: EXIT FUNCTION
PRINT #1,app+$CRLF+DATE$+" = "+TIME$
CLOSE #1
PRINT MarkerFile

'shell naar de applicatie synchoon (=wachten tot -ie klaar is)
SHELL app

'verwijder de markerfile weer, eerst fouten even wissen
ERRCLEAR
KILL MarkerFile
IF ERR<>0 THEN PRINT "Fout bij verwijderen MarkerFile bestand":BEEP: WAITKEY$: EXIT FUNCTION
BEEP
END FUNCTION

Bezoek het PB forum in het Nederlands en/of teken mijn gastenboek.

Datum laatste aanpassing:
04 februari 2004 00:25:18

Email mij voor reacties,
aanvullingen en correcties